E-shop

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY

(znění účinné od 25. 3. 2024)

 

Jaroslava Matějčková Zimová se sídlem Dvořákova 1603, 274 01 Slaný, IČ: 41956311,

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

 

Kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Jaroslava Matějčková Zimová, Dvořákova 1603, 274 03 Slaný

adresa elektronické pošty: centrumnatur@centrum.cz

telefon: +420 607 773 534

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží od prodávajícího prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím e-shopu: www.kosmeceutika.eu, telefonicky, případně prostřednictvím e-mailové komunikace.

1.2 Prodávajícím a provozovatelem e-shopu je podnikatel Jaroslava Matějčková Zimová se sídlem Dvořákova 1603, 274 01 Slaný, IČ: 41956311 (dále jen „prodávající“ nebo „Jaroslava Matějčková Zimová“), fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Adresa provozovny prodávajícího je: Jaroslava Matějčková Zimová, Dvořákova 1603, 274 03 Slaný, Česká republika.

1.3 Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.

a) Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem Jaroslava Matějčková Zimová nebo s ním jinak jedná.

b) Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při vytvoření objednávky nebo v rámci registrace – založení zákaznického účtu v e-shopu prodávajícího – uvede své identifikační číslo (IČ), se bude pro účely těchto obchodních podmínek a vztahů s prodávajícím považovat za podnikatele.

 

2 POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu na www.kosmeceutika.eu. Kupující si může vybrat jakékoliv zboží, u kterého je umístěné tlačítko „Do košíku“. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky.

2.2 Po stisknutí tlačítka „Do košíku“ se objednávané zboží přidá do nákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je podmíněné vyplněním údajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku je možné vytvořit též telefonicky přes zákaznickou linku prodávajícího tel. č. +420 607 773 534, kdy kupujícímu při uzavírání smlouvy asistuje pracovník prodávajícího. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje budou použité pro účely vytvoření objednávky a následně pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Při vytváření objednávky je kupující též vyzván k poskytnutí svých aktuálně platných kontaktních údajů, a to telefonního čísla a e-mailové adresy, přičemž tyto údaje budou prodávajícím použité pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutí apod.). Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující se může u prodávajícího též registrovat - založit si na www.kosmeceutika.eu zákaznický účet. Založení zákaznického účtu je podmíněno vedle údajů nezbytných pro objednávku zboží též zadáním přihlašovací e-mailové adresy a hesla ze strany kupujícího. Prodávající doporučuje kupujícímu si přihlašovací údaje uchovat pro případ dalších nákupů. Při každém dalším nákupu u prodávajícího se kupující, který má založený zákaznický účet, může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Je v zájmu kupujícího, aby chránil svoje přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, neboť jejich poskytnutí třetí osobě může mít za důsledek její vystupování na www.kosmeceutika.eu pod jménem příslušného kupujícího. V případě, že dojde na straně kupujícího ke změně údajů uvedených kupujícím v rámci registrace, je kupující povinen prodávajícího o takové změně prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat, a to buď formou aktualizace údajů v zákaznickém účtu, nebo e-mailem; účinnosti taková změna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. uložením změny v zákaznickém účtu). Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 3 roky nevyužívá (tj. po uplynutí 3 let od posledního nákupu v e-shopu prodávajícího), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). V případě, že kupující poskytne souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající údaje kupujícího používat též pro zasílání svých obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá, což je kupující oprávněn učinit kdykoliv.

2.3 Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodání zboží.

2.4 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

2.5 Odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku se závazkem platby“) kupující potvrzuje, že se seznámil anebo byl prodávajícím seznámen s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou a ostatními náklady, a to náklady na dodání, tj. dopravu, případně též vynášku anebo instalaci zboží a další služby (dále tyto služby jen jako „doprovodné služby“), v případě, že nejsou tyto doprovodné služby zahrnuty v kupní ceně zboží, a stejně tak s tím, že tuto konkrétní cenu bude po akceptaci objednávky prodávajícím povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím, s dodacími podmínkami, lhůtou, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží, a činí prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy za uvedených podmínek. Nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek jinak, rozumí se kupní cenou celková cena zboží vč. všech doprovodných služeb.

2.6 Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího, o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením o obdržení objednávky prodávajícím. Uvedené e-mailové oznámení o obdržení objednávky není akceptováním návrhu kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací o doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uvedení zboží na internetových stránkách prodávajícího je pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané zboží dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího, nebo v případě, že není dodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu příp. náhradní řešení.

2.7 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až doručením dalšího e-mailu prodávajícího kupujícímu (dále též jen „akceptace objednávky“) s potvrzením o uzavření smlouvy. Prodávající je však před akceptací objednávky vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Akceptací objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání zboží specifikovaného v objednávce a poskytnutí doprovodných služeb za cenu uvedenou v objednávce, vše za podmínek uvedených na www.kosmeceutika.eu, v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou pak zveřejněny na www.kosmeceutika.eu a jsou (v jejich aktuálním znění ke dni uzavření kupní smlouvy) nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2.9 Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy je upraveno v článku 6. těchto obchodních podmínek.

2.10 Objednávka kupujícího je po své akceptaci jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího (a kupujícího prostřednictvím jeho zákaznického účtu) není přístupná jiným subjektům.

2.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.kosmeceutika.eu.

2.13 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky

či odchylky oproti informacím zveřejněným prodávajícím v internetovém katalogu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

2.14 Kupující je povinen neprodleně písemně či jiným způsobem oznámit prodávajícímu každou změnu svých kontaktních údajů; účinnosti tato změna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. jejím uložením v zákaznickém účtu kupujícího). Případné neoznámení jde k jeho tíži. Písemnosti jsou považovány za řádně odeslané, jsou-li adresovány na adresu, kterou kupující naposledy prodávajícímu oznámil. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je pro dané zboží uvedena v internetovém katalogu na internetových stránkách prodávajícího www.kosmeceutika.eu v době objednání zboží.

3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Pokud není u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu (nebo další doprovodné služby), případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.

3.3 Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Informace o těchto nákladech platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4 Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) platbou předem bankovním převodem nebo přímým vkladem na bankovní účet prodávajícího č. 198702947/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a. s. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky;

b) dobírkou, kdy při přebírání zboží bude uhrazena doručovateli plná cena;

c) při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti v dané provozovně prodávajícího.

Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

3.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v akceptaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7 Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímu elektronicky e-mailem současně s potvrzením objednávky, nejpozději však do 5-ti dnů po úhradě kupní ceny zboží; v případě osobního odběru pak může být faktura předána kupujícímu v listinné podobě při převzetí zboží.

3.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4 DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které má prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 4-5 pracovní dnů od uzavření kupní smlouvy (při platbě na dobírku) nebo do 4-5 pracovní dnů od připsání příslušné částky kupní ceny na účet prodávajícího (při platbě předem – bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet). Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné (zpravidla do 7-30 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě platby předem pak za podmínky plné úhrady kupní ceny); o přesném datu pak prodávající kupujícího informuje. Kupující si může zboží vyzvednout rovněž osobně v provozovně prodávajícího, po doručení informace prodávajícího, že zboží je na provozovně připraveno k vyzvednutí, a to oproti uhrazení kupní ceny (v případě platby v hotovosti v dané provozovně prodávajícího), popř. po předchozí úhradě kupní ceny (při platbě předem – bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet); v takovém případě platí, že zboží bude na provozovně prodávajícího připraveno k vyzvednutí obdobně ve lhůtách shora uvedených pro expedici zboží. O přesném datu připravenosti zboží k vyzvednutí pak prodávající kupujícího informuje. Kupující má kdykoli možnost se ohledně přibližného termínu dodání informovat u prodávajícího, a to i před uzavřením kupní smlouvy (kupujícímu se doporučuje zejména v případě zboží vyráběného na zakázku nebo zboží, které není skladem). Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.

4.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná (nedostupnost zboží), prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o dodání náhradního zboží ani o jiném náhradním plnění, je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit; v takovém případě se prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení vrátit zaplacenou kupní cenu nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při její platbě kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Kupující - spotřebitel je obdobně oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží z jiného důvodu a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující – spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nebo okolnosti, které kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy.

4.3 Má-li prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat na místo doručení stanovené kupujícím, zavazuje se prodávající odeslat zboží kupujícímu na adresu v České republice nebo Slovenské republice, kterou kupující uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu – spotřebiteli prodávající odevzdá zboží, jakmile dopravce předá zboží kupujícímu nebo kupujícím určené osobě.

4.4 Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží dle podmínek dopravce a způsobu dodání zvoleného kupujícím při objednávce zboží. Bližší informace o způsobech dodání zboží na místo doručení a nákladech na dodání zboží jsou k dispozici na www.kosmeceutika.eu.

4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (kupujícímu zaniká případný nárok na dodání zboží „zdarma“ (v ceně zboží), pokud se takové dodání na dané zboží vztahovalo). V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

4.6 Zboží, které bylo uhrazeno předem, bude předáno jen kupujícímu či osobě oprávněné k převzetí zboží za kupujícího, přičemž v případě předání zboží dopravcem bude za takovou osobu považována osoba, která splní požadavky vyžadované dopravcem pro předání zboží, zejména při předání zboží zná podstatné náležitosti objednávky, prokáže svou totožnost, či sdělí jiné jedinečné identifikační údaje (předem sdělené prodávajícím či dopravcem kupujícímu) opravňující ji k převzetí zboží (PIN kód apod.).

4.7 V případě zvolení osobního odběru, je kupující povinen si vyzvednout zboží, které bylo uhrazeno předem, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí. V případě zvolení osobního odběru a zvoleného způsobu platby v hotovosti v dané provozovně prodávajícího, je pak kupující povinen si vyzvednout zboží nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí.

4.8 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží vizuálně zkontrolovat a překontrolovat neporušenost obalu a zboží. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít v případě, že je na zboží nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození způsobné přepravou nebo v případě, že zboží není úplné. V takovém případě je kupující povinen sepsat s pracovníkem prodávajícího anebo přepravní společnosti, která zajišťuje dopravu zboží, protokol o škodě/reklamaci. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku.

4.9 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží delšího než 5 dnů, bude prodávající oprávněn účtovat si za úschovu zboží částku ve výši 50 Kč za každý, byť i jen započatý, den úschovy za každý jeden kus zboží, s jehož převzetím je kupující v prodlení. V případě prodlení s převzetím zboží delšího jak 10 dnů může prodávající též:

(i) zboží prodat na účet zákazníka za podmínek dle § 2126 občanského zákoníku a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo

(ii) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.

Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li prodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtu prodávajícího jako pohledávku zákazníka s označením jména zákazníka a tohoto vyzve k převzetí (popř. sdělení bankovního účtu pro vydání); tato pohledávka se neúročí. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

 

5 PRÁVA Z VAD A POPRODEJNÍ SERVIS

5.1 Práva vznikající kupujícímu - spotřebiteli z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona občanského zákoníku) a platným Reklamačním řádem podnikatele Jaroslava Matějčková Zimová.

5.2 V případě kupujícího – podnikatele se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího řídí občanským zákoníkem, pokud není dále stanoveno jinak. Kupující – podnikatel je povinen zjevné vady zboží nahlásit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží a zboží nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nemusí být prodávajícím akceptovány. Skryté vady je kupující – podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu, pokud ze záručního listu výrobce dotčeného zboží nevyplývá jiná záruční doba. Při uplatnění práv z vad dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku (tj. uplatnění práva na odstranění vad dodáním nového zboží bez vad, resp. chybějícího zboží, opravu zboží, pokud jsou vady odstranitelné, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy) je kupující – podnikatel povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží včetně faktury nebo jiné formy daňového dokladu, a to v kterékoliv z provozoven prodávajícího. V případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel povinen dodat prodávajícímu zboží včetně originálního balení a veškerého příslušenství. V případě odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel povinen vrátit, vše co podle kupní smlouvy obdržel, tj. v případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu, a od kupní smlouvy bylo odstoupeno, je kupující – podnikatel povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky, resp. plnění poskytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727 občanského zákoníku). Kupující – podnikatel je povinen poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu pověřeným pracovníkem prodávajícího.

5.3 V případě vad, za které prodávající kupujícímu neodpovídá, je prodávající oprávněn zprostředkovat zákazníkovi opravu zboží prostřednictvím dohodnutých partnerů, a to ve lhůtách, způsobem a v cenách, které jsou určeny tímto partnerem a o kterých prodávající kupujícího bude informovat bez zbytečného odkladu po jejich obdržení od daného partnera.

5.4 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ustanoveními reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení reklamačního řádu.

 

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

6.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik položek (druhů) zboží nebo dodání více kusů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo posledního kusu zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, např. spotřebitel může oznámení o odstoupení od smlouvy doručit e-mailem na centrumnatur@centrum.cz, předat na libovolné provozovně prodávajícího, oznámit telefonicky na zákaznické lince tel. č. +420 607 773 534. V případě odstoupení písemnou formou musí být oznámení o odstoupení prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku 6.1 výše.

6.3 Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.

6.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ledaže se smluvní strany dohodly, že si prodávající zboží sám vyzvedne (v takovém případě činí výše nákladů spojených s vrácením zboží částku 15,- Kč za 1 km jízdy pracovníků prodávajícího z nejbližší provozovny prodávajícího za účelem převzetí zboží a jeho vrácení do této provozovny). Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

6.5 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do kterékoliv provozovny prodávajícího, nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.

6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a bude-li vracené zboží ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem (s přihlédnutím k opotřebení způsobenému v míře nezbytně nutné pro jeho vyzkoušení (zjištění povahy, vlastností a funkčnosti) způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.

6.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, dle toho, co nastane dříve.

6.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tj. způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní (chybí některé jeho příslušenství apod.).

6.9 V případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, jak je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši této náhrady je však povinen prokázat.

6.10 Pokud je se zakoupeným zbožím poskytováno prodávajícím kupujícímu na základě objednávky kupujícího další plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu nebo jako dárek, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na dodání takového plnění uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, smlouva na dodání dalšího plnění pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté plnění (i dárky) které si objednal. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.11 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě, že byly poskytovány za úplatu pouze, pokud se započalo s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jako i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. holicí strojky, epilátory apod.),

g) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, jakož i v dalších případech uvedených v § 1837 ObčZ.

6.12 V případě, že kupující - spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zanikají i závazky ze všech vedlejších smluv, jejichž předmětem je poskytnutí služby související s danou kupní smlouvou (smlouvy o vázaném úvěru (splátkovém prodeji), pojistné smlouvy, smlouvy o prodloužené záruce nebo pojištění) uzavřených kupujícím s prodávajícím nebo prodávajícím zprostředkovaných. Případné vrácení plateb uhrazených kupujícím dle vedlejších smluv bude provedené v souladu s obchodními podmínkami, jež se vztahují na tyto vedlejší smlouvy.

 

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

7.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení závazku kupujícího z kupní smlouvy, zejména z důvodu nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího, prodlení kupujícího s převzetím zboží po koupi zboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace prodávajícím.

7.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (zboží není dodáno dodavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem, apod.). O odstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a příp. se pokusit dohodnout s ním možné náhradní řešení.

7.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevu nebo akci) a jiné zjevné chyby v psaní mající vliv na podstatné náležitosti smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7.4 V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení.

 

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do nichž je e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky zasílá prodávající pokaždé, když kupující nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne kupující zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo kupující neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání těchto e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

8.2 Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), najde kupující na stránce Zpracování osobních údajů.

 

9 POTVRZENÍ SOUHLASU S VOP A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem podnikatele Jaroslava Matějčková Zimová.

 

10 DALŠÍ INFORMACE

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11 ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřena.

11.2 Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy a v souvislosti s touto se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

11.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 02. 4. 2024 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

 

Všeobecné obchodní podmínky
I.Základní ustanovení
–Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou Jaroslava Matějčková Zimová 
(dodavatel) a jejími zákazníky (odběratel). Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostěna před těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami. 
– Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky. Není-li uvedeno 
jinak, je v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedena firma jaroslava Matějčková Zimová jako dodavatel.
II. Předmět prodeje
– Předmětem prodeje je libovolné zboží a služby uvedené v internetové nabídce nebo v jiné 
nabídce dodavatele (katalogu, ceníku, akčních letáků aj.), které jsou v době objednávky platné
pro konkrétní odběratele.
III. Cena
– Ceny uvedené v katalozích a cenících dodavatele jsou vždy platné ke dni vydání a dodavatel si vyhrazuje 
právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu 
CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.
– Pro upřesnění a specifikace zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 
30 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.
– Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, není-li výslevně vyznačeno jinak.
– Ceny nezahrnují balné i dopravné a případné další dodatečné náklady, o kterých však musí být odběratel 
informován.
IV. Způsob objednávání
– Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (internetem, poštou,  
telefonicky, e-mailem, osobně). 
– Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato cenová nebo jiná zvýhodňující nabídka
při objednávce uplatněna – např. dopsána do poznámky při objednávce prostřednictvím internetu, jinak nelze 
později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu. 
– Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky. 
– Objednávka musí obsahovat přesnou adresu místa dodání
a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, 
požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.
– Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést na objednávce. 
V. Potvrzení objednávky a dodací podmínky
– Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uveden předpokládaný termín 
dodání. Pokud odběratel nesdělí do 2 pracovních dnů písemně, telefonicky, e-mailem či jiným prokazatelným 
způsobem svoje námitky, bude potvrzení objednávky, resp. takto vzniklá kupní smlouva, považováno za 
závazné.
– V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem 
výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli. 
– V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy. V tomto případě 
je kupní smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stran 
Dodavatel může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na 
dobírku nebo na zálohovou platbu.
–Lhůta pro odeslání objednávky je zpravidla 4 až 5 pracovní dny počínaje pracovním dnem, který následuje 
po dni, kdy byla objednávka přijata. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu 
dodávky informován telefonicky nebo e-mailem (pokud tato možnost existuje). V závislosti na rozsahu 
a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce výslovně
uvedeno jinak.
– Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje dodavatel na území České republiky zdarma 
nebo za úhradu. Aktuální ceny a podmínky pro přepravu jsou uvedeny v platném ceníku dodavatele: 
a) při odběru zboží rozměrného či těžkého bude účtováno dopravné dle nabídky dodavatele nebo
dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.
b) Při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody. 
v smluveném termínu, budou odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. 
VI. Rušení objednávek a kupních smluv 
– Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. V případě 
objednávky některou z elektronických dálkových komunikačních prostředků může odběratel vrátit
objednávku do 14 dnů od data jejího převzetí bez udání důvodu. Podmínkou je neporušené vnitřní balení
dodanéhozboží (tuba, kelímek, dávkovač aj.)Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně nebo zcela spotřebováno. Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a
zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží

- zjevně nepoškozená etiketa vnitřního balení včetně krabičky, do které je umístěn kosmetický přípravek.
– Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50% ceny předmětu k pokrytí účelně
vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.
VII. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
Úhradu zboží uskutečňuje odběratel:
a) převodem na účet dodavatele se stanovenou splatností,
b) dobírkou při převzetí zboží,
c) úhradou předem na účet dodavatele.
- V případě prvního odběru může být dodavatelem požadována platba v hotovosti nebo předem. V odůvodněných 
případech může dodavatel od této podmínky ustoupit. 
- Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem 
objednavatele až po uhrazení plné ceny dodavateli. 
VIII. Reklamační řízení a záruka
– Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
– Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost, neporušenost 
dodávky a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto 
uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje nebo při přepravě 
dopravní službou či poštou, je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne převzetí.
– Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena na 12 - 24 měsíců od data výroby zboží, pokud není 
záruční lhůta dodacím listem nebo záručním listem výslovně stanovena jinak. Dodavatel vystaví fakturu, 
doklad o zaplacení nebo dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou 
záruční doby, typu a čísla výrobku pro objednané zboží. Záruční doba může být uvedena na místo uvedených 
dokladů na vnitřním a vnějším balení zboží. U kosmetických přípravků je vždy uvozena slovy: ,,Spotřebujte 
nelépe do:“.
– Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu 
závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany
odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
– Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné 
uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, chybnou přepravou či skladováním.
– Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
– Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží. 
– Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody
a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši. 
– Odběratel musí vracet dodavateli zboží, pokud možno, v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně
nahrazujícím původní balení. 
– Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a informuje
o předpokládaného termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dní od jeho obdržení.
– Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
– Odběratel má právo vrátit objednané zboží, pokud se jedná o kosmetický přípravek, do 14 dnů od data jeho 
koupě bez udání důvodu. To platí v případě, že:
a) není spotřebováno více jak 50% deklarovaného množství vráceného kosmetického přípravku a výrobek je 
vrácen v původním obalu,
b) výrobek je odeslán na adresu dodavatele s kopií dokladu o koupi (faktura, doklad o zaplacení),
c) výrobek byl řádně v termínu splatnosti zaplacen.
Náklady na odeslání takového kosmetického přípravku dodavateli hradí odběratel. Dodavatel při splnění uvedených
podmínek odešle do 14 pracovních dnů částku za vrácený kosmetický přípravek, která je rovna ceně, za kterou odběratel kosmetický přípravek zakoupil (do ceny není započítáváno poštovné a jiné přepravní služby) a která bude snížena o poplatky za transakci, kterou si účtuje transakční organizace. 
IX. Závěrečná ustanovení
Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas
s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou
smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

Reklamační řád

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že spotřebič bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami.

Záruka se nevztahuje na tzv. provozní servis (doplňování či výměna chladící tekutiny, odvzdušnění přístroje, zanesení vzduchového/sacího potrubí). Zákazník si toto může objednat jako placený servis dle sazebníku.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

platnost záruky je podmíněna odborným uvedením přístroje do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům. Další podmínkou poskytnutí záruky je doklad o zakoupení výrobku.

  • vady způsobené neodborným uvedením přístroje do provozu /neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům/,neodbornou obsluhu a údržbu spotřebiče.
  • záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním přístroje, nebo jeho nadměrným zatěžováním.
  • záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení přístroje způsobené jeho běžným používáním.
  • vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti.
  • vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě,(zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). Jiná manipulace, živelné události.
  • mechanickým poškozením výrobku
  • vady způsobené zásahem třetí osobou
  • porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží

Doporučujeme zákazníkovi, aby v případě reklamace měl k dispozici doklady prokazující odbornou instalaci přístroje.


Postup při reklamaci 


1. Informujte nás o reklamaci spolu s popisem závad  písemně, e-mailem na: centrumnatur@centrum.cz.

Na základě této informace vám bude zaslán postup k reklamaci.

2. Reklamované zboží zašlete  na adresu našeho servisu:
Jaroslava Matejčková Zimová, Dvořákova 1603, Slaný, 27401


3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, přiložte kopii daňového dokladu a telefonní kontakt, popřípadě číslo účtu.

4. Zboží na reklamaci musí být kompletní včetně přípojných kabelů a veškerého příslušenství. V opačném případě nebude reklamace uznána jako oprávněná.

5. Reklamované zboží NIKDY neposílejte dobírkou, v tomto případě balík nebude přijat.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává 

2) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

 

Souhlas s obchodními podmínkami

Kupující souhlasí s obchodními podmínkami a tento svobodný  souhlas potvrzuje potvrzením a odesláním internetové objednávky prodávajícímu, případně převzetím zboží. Zároveň dochází k uzavření kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím. 
Dodavatel si vyhrazuje právo  měnit obchodní podmínky.

Ochrana osobních údajů

Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Při nákupu požadujeme tyto údaje: název firmy nebo jméno a příjmení podnikatele, úplnou fakturační a dodací adresu pokud není totožná s fakturační, telefonické spojení, e-mailovou adresu, popřípadě IČ a případně DIČ.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - NEVYZVEDÁVÁNÍ DOBÍREK

Chtěli bychom všechny zákazníky upozornit, že:

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

Poslední dobou se množí nevyzvedávání dobírek, proto jsme nuceni stejně jako ostatní e-shopy zahájit opatření proti tomuto jednání. 
Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku, pokud ještě nebyla odeslána, stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku.

Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.

Na základě obchodních podmínek a v souladu s §544 - 545 Občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v případě nevyzvednutí dobírkové zásilky budeme požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí Vaší objednávky ve výši 160 - 500 Kč.

Náklady se skládají z ceny poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce, manipulace se zásilkou...)

V případě že částku neuhradíte v požadovaném termínu, budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání právní cestou.

V takovémto případě však budeme požadovat též úhradu veškerých nákladů spojených s jejím vymáháním.

Také bude dotyčný zákazník zapsán do registru nespolehlivých zákazníků, kterou využívají ostatní e-shopy pro kontrolu spolehlivosti.

Prosím berte toto upozornění na vědomí!

 

Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru nespolehlivých zákazníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 160 - 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), mohou být předány společnosti  k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. února 2014.
Jaroslava Matějčková Zimová