E-shop

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
I.Základní ustanovení
–Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou Jaroslava Matějčková Zimová 
(dodavatel) a jejími zákazníky (odběratel). Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostěna před těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami. 
– Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky. Není-li uvedeno 
jinak, je v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedena firma jaroslava Matějčková Zimová jako dodavatel.
II. Předmět prodeje
– Předmětem prodeje je libovolné zboží a služby uvedené v internetové nabídce nebo v jiné 
nabídce dodavatele (katalogu, ceníku, akčních letáků aj.), které jsou v době objednávky platné
pro konkrétní odběratele.
III. Cena
– Ceny uvedené v katalozích a cenících dodavatele jsou vždy platné ke dni vydání a dodavatel si vyhrazuje 
právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu 
CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.
– Pro upřesnění a specifikace zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 
30 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.
– Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, není-li výslevně vyznačeno jinak.
– Ceny nezahrnují balné i dopravné a případné další dodatečné náklady, o kterých však musí být odběratel 
informován.
IV. Způsob objednávání
– Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (internetem, poštou,  
telefonicky, e-mailem, osobně). 
– Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato cenová nebo jiná zvýhodňující nabídka
při objednávce uplatněna – např. dopsána do poznámky při objednávce prostřednictvím internetu, jinak nelze 
později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu. 
– Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky. 
– Objednávka musí obsahovat přesnou adresu místa dodání
a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, 
požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.
– Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést na objednávce. 
V. Potvrzení objednávky a dodací podmínky
– Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uveden předpokládaný termín 
dodání. Pokud odběratel nesdělí do 2 pracovních dnů písemně, telefonicky, e-mailem či jiným prokazatelným 
způsobem svoje námitky, bude potvrzení objednávky, resp. takto vzniklá kupní smlouva, považováno za 
závazné.
– V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem 
výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli. 
– V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy. V tomto případě 
je kupní smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stran 
Dodavatel může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na 
dobírku nebo na zálohovou platbu.
–Lhůta pro odeslání objednávky je zpravidla 4 až 5 pracovní dny počínaje pracovním dnem, který následuje 
po dni, kdy byla objednávka přijata. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu 
dodávky informován telefonicky nebo e-mailem (pokud tato možnost existuje). V závislosti na rozsahu 
a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce výslovně
uvedeno jinak.
– Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje dodavatel na území České republiky zdarma 
nebo za úhradu. Aktuální ceny a podmínky pro přepravu jsou uvedeny v platném ceníku dodavatele: 
a) při odběru zboží rozměrného či těžkého bude účtováno dopravné dle nabídky dodavatele nebo
dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.
b) Při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody. 
v smluveném termínu, budou odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. 
VI. Rušení objednávek a kupních smluv 
– Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. V případě 
objednávky některou z elektronických dálkových komunikačních prostředků může odběratel vrátit
objednávku do 14 dnů od data jejího převzetí bez udání důvodu. Podmínkou je neporušené vnitřní balení
dodanéhozboží (tuba, kelímek, dávkovač aj.)Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně nebo zcela spotřebováno. Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a
zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží

- zjevně nepoškozená etiketa vnitřního balení včetně krabičky, do které je umístěn kosmetický přípravek.
– Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50% ceny předmětu k pokrytí účelně
vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.
VII. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
Úhradu zboží uskutečňuje odběratel:
a) převodem na účet dodavatele se stanovenou splatností,
b) dobírkou při převzetí zboží,
c) úhradou předem na účet dodavatele.
- V případě prvního odběru může být dodavatelem požadována platba v hotovosti nebo předem. V odůvodněných 
případech může dodavatel od této podmínky ustoupit.
- Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.
- Nedodržení splatnosti uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení. 
- V odůvodněných případech může dodavatel požadovat na objednavateli zálohovou platbu či platbu předem 
až do 100% předpokládané celkové ceny. 
- Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem 
objednavatele až po uhrazení plné ceny dodavateli. 
VIII. Reklamační řízení a záruka
– Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
– Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost, neporušenost 
dodávky a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto 
uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje nebo při přepravě 
dopravní službou či poštou, je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne převzetí.
– Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena na 12 - 24 měsíců od data výroby zboží, pokud není 
záruční lhůta dodacím listem nebo záručním listem výslovně stanovena jinak. Dodavatel vystaví fakturu, 
doklad o zaplacení nebo dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou 
záruční doby, typu a čísla výrobku pro objednané zboží. Záruční doba může být uvedena na místo uvedených 
dokladů na vnitřním a vnějším balení zboží. U kosmetických přípravků je vždy uvozena slovy: ,,Spotřebujte 
nelépe do:“.
– Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu 
závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany
odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
– Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné 
uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, chybnou přepravou či skladováním.
– Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
– Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží. 
– Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody
a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši. 
– Odběratel musí vracet dodavateli zboží, pokud možno, v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně
nahrazujícím původní balení. 
– Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a informuje
o předpokládaného termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dní od jeho obdržení.
– Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
– Odběratel má právo vrátit objednané zboží, pokud se jedná o kosmetický přípravek, do 14 dnů od data jeho 
koupě bez udání důvodu. To platí v případě, že:
a) není spotřebováno více jak 50% deklarovaného množství vráceného kosmetického přípravku a výrobek je 
vrácen v původním obalu,
b) výrobek je odeslán na adresu dodavatele s kopií dokladu o koupi (faktura, doklad o zaplacení),
c) výrobek byl řádně v termínu splatnosti zaplacen.
Náklady na odeslání takového kosmetického přípravku dodavateli hradí odběratel. Dodavatel při splnění uvedených
podmínek odešle do 14 pracovních dnů částku za vrácený kosmetický přípravek, která je rovna ceně, za kterou odběratel kosmetický přípravek zakoupil (do ceny není započítáváno poštovné a jiné přepravní služby) a která bude snížena o poplatky za transakci, kterou si účtuje transakční organizace. 
IX. Závěrečná ustanovení
Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas
s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou
smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

Reklamační řád

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že spotřebič bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami.

Záruka se nevztahuje na tzv. provozní servis (doplňování či výměna chladící tekutiny, odvzdušnění přístroje, zanesení vzduchového/sacího potrubí). Zákazník si toto může objednat jako placený servis dle sazebníku.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

platnost záruky je podmíněna odborným uvedením přístroje do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům. Další podmínkou poskytnutí záruky je doklad o zakoupení výrobku.

  • vady způsobené neodborným uvedením přístroje do provozu /neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům/,neodbornou obsluhu a údržbu spotřebiče.
  • záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním přístroje, nebo jeho nadměrným zatěžováním.
  • záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení přístroje způsobené jeho běžným používáním.
  • vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti.
  • vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě,(zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). Jiná manipulace, živelné události.
  • mechanickým poškozením výrobku
  • vady způsobené zásahem třetí osobou
  • porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží

Doporučujeme zákazníkovi, aby v případě reklamace měl k dispozici doklady prokazující odbornou instalaci přístroje.


Postup při reklamaci 


1. Informujte nás o reklamaci spolu s popisem závad  písemně, e-mailem na: centrumnatur@centrum.cz.

Na základě této informace vám bude zaslán postup k reklamaci.

2. Reklamované zboží zašlete  na adresu našeho servisu:
Jaroslava Matejčková Zimová, Dvořákova 1603, Slaný, 27401


3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, přiložte kopii daňového dokladu a telefonní kontakt, popřípadě číslo účtu.

4. Zboží na reklamaci musí být kompletní včetně přípojných kabelů a veškerého příslušenství. V opačném případě nebude reklamace uznána jako oprávněná.

5. Reklamované zboží NIKDY neposílejte dobírkou, v tomto případě balík nebude přijat.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává 

2) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

 

Souhlas s obchodními podmínkami

Kupující souhlasí s obchodními podmínkami a tento svobodný  souhlas potvrzuje potvrzením a odesláním internetové objednávky prodávajícímu, případně převzetím zboží. Zároveň dochází k uzavření kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím. 
Dodavatel si vyhrazuje právo  měnit obchodní podmínky.

Ochrana osobních údajů

Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Při nákupu požadujeme tyto údaje: název firmy nebo jméno a příjmení podnikatele, úplnou fakturační a dodací adresu pokud není totožná s fakturační, telefonické spojení, e-mailovou adresu, popřípadě IČ a případně DIČ.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - NEVYZVEDÁVÁNÍ DOBÍREK

Chtěli bychom všechny zákazníky upozornit, že:

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

Poslední dobou se množí nevyzvedávání dobírek, proto jsme nuceni stejně jako ostatní e-shopy zahájit opatření proti tomuto jednání. 
Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku, pokud ještě nebyla odeslána, stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku.

Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.

Na základě obchodních podmínek a v souladu s §544 - 545 Občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v případě nevyzvednutí dobírkové zásilky budeme požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí Vaší objednávky ve výši 160 - 500 Kč.

Náklady se skládají z ceny poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce, manipulace se zásilkou...)

V případě že částku neuhradíte v požadovaném termínu, budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání právní cestou.

V takovémto případě však budeme požadovat též úhradu veškerých nákladů spojených s jejím vymáháním.

Také bude dotyčný zákazník zapsán do registru nespolehlivých zákazníků, kterou využívají ostatní e-shopy pro kontrolu spolehlivosti.

Prosím berte toto upozornění na vědomí!

 

Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru nespolehlivých zákazníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 160 - 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), mohou být předány společnosti  k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. února 2014.
Jaroslava Matějčková Zimová